สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

ติดต่อเรา

หน่วยงาน ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขภายใน หมายเลขโทรศัทพ์พื้นฐาน
*กรณีใช้หมายเลขภายใน โทรเข้าหมายเลขกลาง 0-2667-6000 หรือ 0-2667-7000 ตามด้วยหมายเลขภายใน 6 หลัก
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: DMK.Customs@customs.go.th
Email: DMK.Customs@customs.go.th
สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (สดม.)
Don Mueang Airport Customs Office
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Director of Don Mueang Airport Customs Office
นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์
Mr. Parkpoom Lertwattanarak
25-3301 -

เจ้าหน้าที่ประจำหน้าห้อง 25-3302 0-2535-1039
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)
Chief of General Administration Unit
นางสาวอัญชยา รอดปาน (รักษาการ)
Ms.Aunchaya Rodpan
25-3327 -

ธุรการ 25-3325, 25-3333 -

ส่วนบริการผู้โดยสาร (สบผ.)
Passenger Service Section
ผู้อำนวยการส่วนบริการผู้โดยสาร
Director of Passenger Service Section
นายคณิศร์ พึ่งกล่อม
Mr. Kanit Pengklom
25-3324 -

เจ้าหน้าที่ประจำหน้าห้อง 25-3316-

ธุรการ 25-331602-535-1569
หัวหน้าฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 1 (ฝบผ. 1)
Chief of Passenger Service Unit I
นายวรรณวิวรรธน์ ทองเปราะ
Mr. Wanwiwat Thongproh
25-3326 0-2535-1257
หัวหน้าฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 2 (ฝบผ. 2)
Chief of Passenger Service Unit II
นางสาววราภรณ์ ศรีจันทร์
Ms.Varaporn Srichndr
25-3326 0-2535-1257
หัวหน้าฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 3 (ฝบผ. 3)
Chief of Passenger Service Unit III
นางนารี โอวาสิทธิ์
Mrs. Naree Owasitth
25-3326 0-2535-1257

ธุรการ 25-3316 0-2535-1569
ส่วนบริการศุลกากร (สบศ.)
Customs Service Section
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร
Director of Customs Service Section
นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา
Mr. Pakorn Tonmaneewattana
25-3319 -

ธุรการ 25-3303 02-535-1044
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.1)
Chief of Customs Service Unit I
นางวรนุช เค้าฉลองเคียง
Mrs. Woranuch Kaochalongkeang
25-3311 0-2535-1044
หหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 (ฝบศ.2)
Chief of Customs Service Unit II
นางสาวนุชาภา สังขกร
Ms. Nuchapa Sungkakorn
25-3311 0-2535-1044

ธุรการ 25-3310 0-2535-1044
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (ฝกบ.)
Chief of Finance and Accouting Unit
นางสาวอรุณี อนันต์ศิริประภา
Miss Arunee Anansiriprapa
25-3318 0-2535-1044

ธุรการ 25-3303 0-2535-1044
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์สินค้าที่ (ฝวส)
Chief of Laboratory Unit
นายสุขวัฒน์ อัศวสิทธิกิจ
Mr. Sukawat Assavasithigit
25-3310 0-2535-1044

ธุรการ 25-3310 0-2535-1044
ส่วนควบคุมทางศุลกากร (สคศ.)
Customs Control Section
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร
Director of Customs Control Section
นายชวลิต พุฒพิสุทธิ์
Mr. Chaowalit Pootpisud
25-3313 -

ธุรการ 25-3314 -
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม (ฝปป.)
Chief of Enforcement Unit
นางสาวมัชฌิมา คีรีเพ็ชร
Ms.Matchima Kiripet
25-3313 0-2535-4203
หัวหน้าฝ่ายทบทวนหลังการตรวจปล่อย (ฝทป.)
Chief of Post Review Unit
นางสาวทัศนีย์ กาญจนไชยนันท์
Ms. Thassanee Kanjanachaiyanan
25-3334 -
หัวหน้าฝ่ายของกลางและของตกค้าง (ฝขก.)
Chief of Seized and Unclearanced Goods Unit
นางสาวอัญชยา รอดปาน
Ms.Aunchaya Rodpan
25-3327 -
หัวหน้าฝ่ายคดี (ฝคด.)
Chief of Litigation Unit
นายณพีร์ อินทสอน
Mr. Napee Intasorn
25-3330 -

ธุรการ 25-3314 -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ