สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

การขอยกเว้นอากร

การขอยกเว้นอากร

การยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกจากจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออกตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แล้ว ยังจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตด้วย การได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับของที่นำเข้านั้น เป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81(2)(ค) ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้ให้ยกเว้นภาษีมูลค่า เพิ่มสำหรับ การนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
ส่วนการส่งสินค้าออกนั้นไม่ว่าจะเป็นการส่งออกตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือเป็นการส่งออกตามปกตินั้นไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว ทั้งนี้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 80/1(1) และมาตรา 81(3) ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนชำภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 7 ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกสินค้าและให้ผู้ที่จดทะเบียนชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 2.5 ให้ได้รับยกเว้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับการส่งออกสำหรับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 99 ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้ "สินค้าขาเข้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ด้วยโดยถือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร"

หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรตามภาค 4
ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แบ่ง ออกเป็น 19 ประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 ของส่งออก รวมทั้งของที่ส่งกลับไป ซึ่งนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี
ของที่ส่งออก รวมทั้งของที่ส่งกลับออกไป ซึ่งนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือรูปแต่ประการใด และในเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาแล้ว ได้รับยกเว้นอากร
หมายเหตุ อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจที่จะสั่งให้ได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติที่ว่าด้วยใบสุทธิ สำหรับนำกลับเข้ามาหรืออาจอนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีได้

ประเภทที่ 2 ของที่นำเข้ามาโดยเสียอากรครบถ้วนแล้วมีการส่งกลับออกไปซ่อมและนำ กลับเข้ามาภายใน 1 ปี
ของที่นำเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลังส่งกลับออกไปซ่อม ณ ต่างประเทศ หากนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี หลังจากที่ได้รับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาซึ่งได้ออก ให้ในขณะที่ได้ส่งออกแล้ว หรือของที่ได้รับอนุญาตให้นำออกไปผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ณ ต่างประเทศ หากนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้นำออกไป หมายเหตุ
 1. ของที่ได้รับการยกเว้นอาการตามประเภทนี้ ให้ได้รับการยกเว้นเพียงเท่าราคาหรือปริมาณแห่งของเดิมที่ส่งออกไปเท่านั้น
 2. ในการคำนวณเงินอากรสำหรับของที่ส่งออกไปซ่อม ให้ถือตามพิกัดอัตราอากรของของเดิมทีส่งออกไปซ่อม โดยคำนวณจากราคา หรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และการประกันภัย ส่วนการคำนวณเงินอากรสำหรับของที่ผ่านกระบวนการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ให้ถือตามสภาพของราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในขณะนำกลับเข้ามา โดยไม่ต้อง นำของเดิมที่ส่งออกไปมาคำนวณภาษี
 3. อธิบดีกรมศุลกากร มีอำนาจที่จะสั่งให้ได้รับการยกเว้น จากบทบัญญัติทีว่าด้วยใบสุทธินำกลับเข้ามาหรืออาจอนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาออกไปอีก ตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้
 4. สำหรับการส่งของออกไปเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด หรือการกำหนดรายละเอียด หรือากรพิสูจน์ความถูกต้องแห่งของใดๆ รวมทั้งการอนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาออกไปอีก ตามความจำเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประเภทที่ 3 ของที่นำเข้ามาพร้อมตนหรือนำเข้ามาชั่วคราวและส่งกลับออกไปภายในไม่เกิน 6 เดือน
ของที่กล่าวไว้ข้างล่างนี้ ถ้านำเข้ามาพร้อมกับตนหรือนำเข้ามาเป็นการชั่วคราวและจะส่งกลับออกไปภายใน ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่นำเข้ามา ได้รับยกเว้นอากร
 1. ของที่ใช้ในการแสดงละครหรือการแสดงอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งผู้แสดงที่ท่องเที่ยวนำเข้ามา
 2. เครื่องประกอบและของใช้ในการทดลองหรือการแสดงเพื่อวิทยาศาสตร์หรือการศึกษา ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว นำเข้ามาเพื่อจัดการทดลองหรือแสดง
 3. รถสำหรับเดินบนถนน เรือ และอากาศยาน บรรดาที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน
 4. เครื่องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนำเข้ามาเพื่อใช้ถ่ายรูป หรือบันทึกเสียงต่าง ๆ แต่ฟิล์มและแผ่นสำหรับถ่ายรูปหรือสิ่งที่ใช้บันทึกเสียงซึ่งนำมาใช้ในการนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
 5. อาวุธปืนและกระสุนปืน ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนำเข้ามาพร้อมกับตน
 6. ของที่นำเข้ามาเป็นการชั่วคราว โดยมุ่งหมายจะแสดงในงานสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนดูได้ทั่วไป
 7. ของที่นำเข้ามาเพื่อซ่อม แต่ต้องปฏิบัติภายในเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด
 8. ตัวอย่างสินค้า นอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 14 ซึ่งบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว นำเข้ามาพร้อมกับตน และมีสภาพซึ่งเมื่อจะส่งกลับออกไปสามารถตรวจได้แน่นอนว่าเป็นของอันเดียวกับที่นำเข้ามาแต่ต้องมีปริมาณหรือค่าซึ่งเมื่อรวมกันเข้าแล้วไม่เกินกว่าที่จะเห็นได้ว่าเป็น ตัวอย่างตามธรรมดา
 9. เครื่องมือและสิ่งประกอบ สำหรับงานก่อสร้าง งานพัฒนาการ รวมทั้งกิจการชั่วคราอย่างอื่นตามที่อธิบดี กรมศุลกากรจะเห็นสมควร
หมายเหตุ เครื่องมือและสิ่งประกอบสำหรับงานก่อสร้างให้ได้รับยกเว้นเพียงเท่าเงินอากรที่พึงจะต้อง เสียในขณะนำเข้าหักด้วยจำนวนเงินอากรที่คำนวณตามระยะเวลา ที่ของนั้นอยู่ในประเทศในอัตราร้อยละ หนึ่งต่อเดือนของจำนวนเงินอากรที่จะพึงต้องเสียในขณะนำเข้า ในการคำนวณให้นับเศษของ เดือนเป็นหนึ่งเดือน และจะต้องชำระอากรก่อนส่งกลับออกไปกับทั้งจะปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมศุลกากร กำหนดด้วย

หมายเหตุ
 1. ของตามที่กล่าวในประเภทนี้ ผู้นำของเข้าต้องทำสัญญาไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งกลับออก ไปภายในกำหนด อธิบดีกรมศุลกากรจะเรียกประกันอย่างใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ตามแต่ จะเห็นสมควร และจะคืนเงินหรือให้ถอนหลักประกันที่วางไว้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาโดย ครบถ้วนแล้ว ระยะเวลาหกเดือนตามที่กำหนดไว้นี้ อธิบดีกรมศุลกากรจะขยายกำหนดระยะเวลาออกไป อีกตามความจำเป็นแต่กรณีก็ได้
 2. คำว่า "นำเข้ามาพร้อมกับตน" ให้หมายความถึงของที่เข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกินหนึ่ง เดือนก่อนที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึงหรือไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรศุลกากรมีอำนาจขยาย กำหนดเวลาที่กล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ

ประเภทที่ 4 รางวัลและเหรียญตราที่ต่างประเทศมอบให้แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร
รางวัลและเหรียญตราที่ทางต่างประเทศมอบให้แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นเกียรติในความดีเด่น ทางศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ การกีฬา หรือบริการสาธารณะหรือเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความสำเร็จหรือ พฤติกรรมอันเป็นสาธารประโยชน์แต่เฉพาะรางวัลนั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของอธิบดี กรมศุลกากรที่จะพึงพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร อีกส่วนหนึ่งด้วย ได้รับยกเว้นอากร

ประเภทที่ 5 ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมตนสำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ
ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เอง หรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ เว้นแต่รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน และ เสบียง แต่สุรา บุหรี่ ซิการ์หรือยาเส้นซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้ามาพร้อมกับตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกข้อกำหนดยกเว้นอากรให้ ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นแห่ง ๆ ไป แต่ต้องไม่เกินปริมาณดังนี้
 1. บุหรี่สองร้อยมวน หรือซิการ์ หรือยาเส้นอย่างละสองร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมดสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องไม่เกินสองร้อยมวน
 2. สุราหนึ่งลิตร

ประเภทที่ 6 ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน
ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ ได้รับยกเว้นอากร
หมายเหตุ ของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนตามประเภทที่ 5 และ 6 นั้นจะต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทย ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่ผู้นำของเข้า เข้ามาถึงหรือไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้า เข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจขยายกำหนดเวลาที่กล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ

ประเภทที่ 7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของอากาศยานหรือเรือ
ส่ววนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานหรือเรือ รวมทั้งวัสดุที่นำเข้ามาเพื่อใช้ซ่อมหรือสร้างอากาศ ยานหรือเรือ หรือส่วนของอากาศยานหรือเรือดังกล่าว ได้รับยกเว้นอากร
หมายเหตุ การยกเว้นอากรรวมทั้งของที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเภทนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประเภทที่ 8 น้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งที่ใช้หล่อลื่นที่เติมในอากาศยานหรือในเรือ
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหยอดเครื่อง และสิ่งที่ใช้ในการหล่อลื่นที่เติมในอากาศยานหรือในเรือทีมีขนาด เกินกว่าห้าร้อยตันกรอส ซึ่งศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้วได้รับยกเว้นอากร
หมายเหตุ อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจในอันที่จะทำให้การยกเว้นนี้บังเกิดผล โดยวิธีคืนเงินอากรที่ ได้ชำระแล้วให้แก่ผู้นำของเข้าในเมื่อได้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจว่าของดังกล่าวได้จำหน่ายหรือใช้ไปเพื่อการนี้

ประเภทที่ 9 พืชผลที่ผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยปลูก
พืชผลที่ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยปลูกในเกาะดอนและที่ชายตลิ่งแม่น้ำซึ่งกั้นเขตแดนประเทศไทย ได้รับยกเว้นอากร

ประเภทที่ 10 ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ
ของที่ได้รับเอกสิทธิ ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่าง ประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี ยกเว้นอากร

ประเภทที่ 11 ของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล
ของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลหรือเป็นของที่นำเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึง
 1. รถยนต์และยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลไม่เกิน 9 คน รวมทั้งคนขับเว้นแต่รถพยาบาลเป็นของที่ไม่ได้รับยกเว้นอากร
 2. รถยนต์บรรทุกของชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถยนต์ที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวที่มีน้าหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน และรถยนต์ดังกล่าวที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน ที่มีเครื่องยนต์ที่มิใช่เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิด ด้วยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) หรือที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟเป็นของที่ไม่ได้รับยกเว้นอากร
หมายเหตุ คำว่า "ส่วนราชการ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วน ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ประเภทที่ 12 ของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือของที่นำเข้าทางสนามบินศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท

ประเภทที่ 13 ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในอากาศ
ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการ ได้รับยกเว้นอากร

ประเภทที่ 14 ตัวอย่างสินค้า
ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า ได้รับยกเว้นอากร
 1. ตัวอย่างสินค้าที่นำเข้าตามประเภทนี้ เพื่อจุดประสงค์จะใช้เป็นตัวอย่างเพื่อผลิตสินค้า
 2. จะต้องไม่มีราคาในทางการค้า ซึ่งหมายความรวมถึง ไม่อาจนำไปซื้อขายได้

ประเภทที่ 15 คอนเทนเนอร์บรรจุของ
ภาชนะบรรจุของชนิดที่ใช้บรรจุของเพื่อความสะดวกหรือความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า "คอนเทนเนอร์" ซึ่งนำเข้ามาและจะส่งกลับออกไปไม่ว่าจะโดยมีของบรรจุหรือไม่ ทังนี้ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดได้รับยกเว้นอากร

ประเภทที่ 16 ของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ
ของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ หรือใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประเภทที่ 17 ของที่จำเป็นต้องนำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
ของที่พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย ว่าเป็นของ จำเป็นต้องนำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศและมีปริมาณพอสมควรแก่การนั้น ทั้งนี้ ผู้นำของเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย กำหนด ได้รับยกเว้นอากร

ประเภทที่ 18 ของส่งออกที่นำเข้ามาไม่เกิน 2 ปี และพิสูจน์โดยเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากร
ของส่งออกซึ่งพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรว่าเป็นของที่ได้นำเข้ามาไม่เกิน 2 ปี และ ยังมิได้ เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใด ได้รับยกเว้นอากร

ประเภทที่ 19 ภาชนะสำหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก ที่นำเข้ามา และจะส่งกลับออกไปภาชนะสำหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก ไม่ว่าจะทำ ด้วยวัตถุใดๆ ก็ตาม ที่นำเข้ามา และจะส่งกลับออกไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 กันยายน 2560 15:32:15
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ