สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

ประวัติสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

ความเป็นมาของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

การเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยของประชาชนตลอดจนการนำสินค้าเข้าและออกทางท่าอากาศยานดอนเมือง มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่กระทรวงการคลังได้กำหนดสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินศุลกากรเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา
โดยเริ่มแรกนั้นได้ใช้เจ้าหน้าที่ศุลกากรจากส่วนกลางหมุนเวียนกันเพื่อมาปฏิบัติงานที่สนามบินศุลกากรดอนเมือง จากนั้นในปี พ.ศ. 2505 กรมศุลกากรได้จัดอัตรากำลังมาประจำสนามบินศุลกากรดอนเมือง เนื่องจากปริมาณงานในส่วนของงานด้านอากาศยานเติบโตขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว และในปีพ.ศ. 2516 กรมศุลกากรได้เปลี่ยนฐานะของกองตรวจสินค้าทางอากาศยาน เป็นด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ตามความในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2516 เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของงานด้านอากาศยาน โดยให้มีภารกิจด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร การเก็บของในคลังสินค้า การตรวจปล่อยสินค้า และการป้องกันปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร โดยให้มีการแบ่งงานภายในเป็นงานพิธีการ งานควบคุมลานบิน งานตรวจและควบคุมสินค้า งานตรวจผู้โดยสาร ในปี พ.ศ. 2538 งานด้านอากาศยานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้กรมศุลกากรยกฐานะของด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพขึ้นเป็นสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ตามความในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538


จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 สนามบินดอนเมืองได้ปิดตัวลง เพื่อย้ายเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมดไปสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่อย่างไรก็ดีในปี พ.ศ. 2550 สนามบินดอนเมืองได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินแบบประจำภายในประเทศอีกครั้ง เนื่องจากพบปัญหาหลายประการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น ปัญหาความแออัดของสถานที่ ปัญหาสภาพรันเวย์เป็นต้นและในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาเปิดให้บริการในฐานะสนามบินนานาชาติแห่งที่สอง ซึ่งกรมศุลกากรมีคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 204/2555 ลงวันที่ 11กรกฎาคม 2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อภารกิจด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่างๆ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ?

และในปี 2562 กระทรวงการคลังได้ยกฐานะของ? ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เป็น สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (สดม.) ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562?
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 มกราคม 2563 09:35:53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ