สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)

เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET หมายถึง เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา เอกสารผ่านแดน และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา A.T.A. CARNET โดยเอกสารค้ำประกันฯ จะมีอายุไม่เกิน ๑ ปี โดยผู้ออกเอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET และผู้ค้ำประกันค่าภาษีอากรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมศุลกากร และต้องเป็นสมาชิกของระบบการออกเอกสารค้ำประกันระหว่างประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทย กรมศุลกากรได้พิจารณาเห็นชอบให้ "สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย" เป็นผู้ทำหน้าที่ออกเอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET ให้แก่ผู้ส่งออกของประเทศไทย และเป็นผู้ค้ำประกันค่าภาษีอากรในกรณีที่ผู้นำเข้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการนำเข้าชั่วคราว


เงื่อนไขในการใช้เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET
 1. สินค้าที่นำออกไปชั่วคราวจะต้องนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน ๑ ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปร่างแต่ประการใด ภายใต้วัตถุประสงค์ตามอนุสัญญา A.T.A. CARNET ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก คือ
  • ตัวอย่างสินค้า
  • ร่วมงานแสดงสินค้า นิทรรศการหรือการประชุม
  • อุปกรณ์วิชาชีพ เช่น กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น
  • อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์
 2. เป็นสินค้าที่ส่งไปยังประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา A.T.A. CARNET (Contracting Party) ปัจจุบันมีประเทศภาคีอนุสัญญา 79 ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเก๊า ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา เป็นต้น
 3. ไม่เป็นสินค้าที่นำเข้าไปเพื่อใช้ในการผลิตหรือซ่อมแซม
 4. ไม่เป็นสินค้าที่ใช้สิ้นเปลืองที่ไม่มีการนำกลับคืน เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์
 5. ไม่เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ และน้ำมันเชื้อเพลิง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET ได้แก่
 1. ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร หากนำสินค้าไปยังประเทศที่อยู่ในอนุสัญญา A.T.A CARNET เอกสารเพียงชุดเดียวสามารถใช้แทนทั้งใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออก และใบขนผ่านแดน รวมทั้งยังได้รับการยกเว้นการยื่นหลักประกันเมื่อนำสินค้าเข้า และการขอคืนหลักประกันเมื่อนำสินค้ากลับ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือเอกสารได้รับความสะดวกมากขึ้น
 2. ขจัดปัญหาด้านพิธีการศุลกากรที่อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
 3. ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเมื่อนำสินค้าเข้าไปยังประเทศที่อยู่ในอนุสัญญา A.T.A. CARNET จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากรในการนำเข้าชั่วคราวและประหยัดค่าใช้จ่ายทางธนาคาร ที่ไม่ต้องวางเงินหลักประกันสินค้าขาเข้าในแต่ละประเทศ
 4. เอกสาร A.T.A CARNET สามารถใช้นำสินค้าเข้า - ออกได้หลายประเทศในอนุสัญญา A.T.A CARNET เช่น นำสินค้าไปสาธิตที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเสร็จแล้วนำสินค้าออกไปสาธิตต่อที่ประเทศจีน เป็นต้น
 5. เป็นการส่งเสริมการส่งออกของประเทศ ซึ่งผู้ส่งออกจะได้รับความสะดวกในการนำตัวอย่างสินค้าติดตัวออกไปแสดง หรือเสนอขายในต่างประเทศ
หากสนใจจัดทำเอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเอ.ที.เอ.คาร์เนท์และมาตรฐานสินค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร. 02-018-6888 ต่อ 3710,3910 E-mail: ata@thaichamber.org
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มิถุนายน 2566 15:13:55
จำนวนผู้เข้าชม : 25,070
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ