สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

การรับฝากของติดตัวผู้โดยสาร

การรับฝากของไว้ในอารักขาของศุลกากร (Customs Bond) 

หีบห่อของผู้โดยสารที่เดินทางไปประเทศที่สามโดยแวะพักในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและไม่ประสงค์จะนำผ่านศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถที่จะฝากไว้ที่คลังเก็บของ(Customs Bond) 
โดยเป็นของที่อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. ผู้ฝากจะต้องมีบัตรโดยสาร(Booking)ในขณะที่นำฝาก
  2. ไม่เป็นของต้องห้ามหรือของต้องห้ามนำผ่านประเทศ
  3. ผู้ฝากไม่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือเตรียมการเพื่อลักลอบหนีศุลกากร
  4. การรับฝากให้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน
ค่าธรรมเนียมในการรับฝาก
  1. น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 40 บาท / วัน
  2. น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. 80 บาท / วัน
  3. น้ำหนักเกิน 40 กก. 150 บาท / วัน
หมายเหตุ เศษของวันนับเป็นหนึ่งวัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2560 11:22:29
จำนวนผู้เข้าชม : 7,321
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ