สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

ข้อมูลพิธีการนำเข้า สำหรับผู้โดยสาร

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับหีบห่อคนโดยสาร(ขาเข้า)


พิธีการช่องตรวจแดง (Goods to Declare)
  1. ของที่ต้องชำระอากร
    • ของที่ผู้โดยสารนำเข้ามามีปริมาณเกินกว่าที่จะใช้สำหรับส่วนตัว และ/หรือมีมูลค่ารวมทั้งหมดเกิ 20,000 บาท
    • สิ่งของที่นำมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์หรือทางการค้าหรือมีลักษณะทางการค้า ถึงแม้มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ก็ตาม ต้องมีภาระในการชำระอากร
  2. ของต้องกำกัด หมายถึง ของที่กฎหมายควบคุมการนำเข้าและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจะต้องนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ขณะผ่านช่องตรวจแดง หรือขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  3. หากของที่ผู้โดยสารนำติดตัวมามีมูลค่ารวมทั้งหมดเกิน 100,000 บาท ผู้โดยสารจะต้องจัดทำเอกสารปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ส่วนบริการภาษีอากร โดยติดต่อที่ช่องตรวจแดง


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2560 09:56:40
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ