สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

ข้อมูลพิธีการส่งออก สำหรับผู้โดยสาร

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับหีบห่อคนโดยสาร(ขาออก)

กรณีที่ผู้โดยสารประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้จัดทำและยื่นใบขนสินค้า ณ ห้องจุดตรวจเพื่อคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวและปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก ชั้น 3 ใกล้ประตูที่ 7 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

การนำของใช้ส่วนตัวออกจากประเทศและประสงค์จะนำกลับเข้ามา 
ผู้โดยสารที่ต้องการนำของใช้ส่วนตัวออกไประหว่างการเดินทาง เช่น นาฬิกา สร้อยคอ แหวน กล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายรูป วิทยุเทป คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา ฯลฯ และประสงค์จะนำกลับมาภายในประเทศโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้เงื่อนไข
  • เป็นของเก่าใช้แล้วและมีจำนวน/ปริมาณพอสมควรแก่ฐานะ
  • มีเครื่องหมาย เลขหมาย (Serial Number) ที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติดังนี้

    1. นำของดังกล่าวพร้อมบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน (Boarding Pass) หนังสือเดินทางและตั๋วโดยสาร มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเดินทาง ณ ห้องจุดตรวจเพื่อคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวและปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก ชั้น 3 ใกล้ประตูที่ 7 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (TERMINAL 1) เพื่อบันทึกรายละเอียดและรับเอกสารไว้

    2. เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในประเทศให้แสดงเอกสารที่ได้รับไว้ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจแดงในวันเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทย
    3. หากผู้โดยสารมีของที่มิใช่ของใช้ส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้าของต้องห้าม ของต้องกำกัดโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรล่วงหน้าเพื่อแนะนำให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออกก่อนการเดินทาง

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2562 09:43:43
จำนวนผู้เข้าชม : 7,832
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ