สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

การขอคืนเงินอากรทั่วไป

การขอคืนเงินอากรทั่วไป

 1. การขอคืนอากร มี 2 กรณี คือ
  1. การขอคืนเงินอากรทั่วไป ได้แก่ การขอคืนอากรตามมาตรา 19 หรือการขอคืนเงินอากรอื่นใดที่ไม่ใช่การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินอากรที่หน่วยงานคืนอากรของหน่วยงานศุลกากรที่นำเข้า
  2. การขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ ผู้ขอคืนเงินอากรจะยื่นคำร้องที่ส่วนคืนอากรและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประมวลฯ ภาค 5 หมวด 1

 2. การคืนอากรทั่วไปมีในกรณีต่างๆ
  1. ขอคืนเนื่องจากชำระเงินค่าภาษีอากรในราคาที่สูงกว่าบัญชีราคาสินค้าและได้สงวนสิทธิขอคืนเงินอากรไว้ก่อนการรับมอบของไปจากอารักขาศุลกากรหรือส่งของออก
  2. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรที่ชำระไว้เกิน เนื่องจากชำระอากรในพิกัดอัตราสูงและได้สงวนสิทธิขอคืนเงินอากรไว้ก่อนการรับมอบของไปจากอารักขาศุลกากรหรือส่งของออก
  3. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรไว้เกิน เนื่องจากผู้นำของเข้าอุทธรณ์การประเมินและผลการอุทธรณ์ทำให้ได้รับการคืนอากร
  4. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรเนื่องจากของนำเข้าไม่ครบ (Short landหรือShort packing)
  5. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีของแตกหักเสียหายหรือสูญหายที่กรมศุลกากรงดเว้นการเรียกเก็บอากรตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช 2469
  6. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีตรวจพบการสำแดงพิกัดผิดและอัตราอากรต่ำกว่าที่สำแดง
  7. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีตรวจพบชนิดหรือคุณภาพสินค้าด้อยกว่าสภาพที่สำแดงในใบขนสินค้า
  8. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีคำนวณอากรผิดตามมาตรา 10 วรรคสี่
  9. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีสำแดงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ราคาและอัตราอากรผิด เป็นเหตุให้ชำระอากรไว้เกิน
  10. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีได้รับลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ผู้นำของเข้าได้ชำระอากรไว้ในอัตราที่ยังไม่ได้ลด
  11. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรเพราะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
  12. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีของนำเข้าผิดท่า
  13. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามความตกลงพันธะกรณีระหว่างประเทศ
  14. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรกรณีของไม่ได้ส่งออกหรือส่งออกไม่ครบ
  15. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรที่ผลักเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว
  16. ขอคืนเงินค่าภาษีอากรในกรณีอื่น
  หมายเหตุ : การขอคืนเงินอากร ผู้ขอคืนเงินอากรต้องยื่นแบบขอคืนเงินอากร ตามแบบ กศก. 107 และแบบ กศก. 107 ก ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมต้นฉบับใบเสร็จ รับเงินและเอกสารประกอบ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 กันยายน 2560 15:32:22
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ