สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

พิธีการเขตปลอดอากร

เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 

ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. กรณีการนำของเข้าไปในหรือออกจากเขตปลอดอากรในนามของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ผู้นำของเข้าหรือผู้นำของออกจากเขตปลอดอากรต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องแจ้งการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ เขตปลอดอากรทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการผ่านพิธีการศุลกากร
 2. การผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
  1. การนำของเข้าเขตปลอดอากร ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เพื่อใช้ในเขตปลอดอากรที่เป็นของยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
   • ให้ผู้นำของเข้าในเขตปลอดอากรดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า ที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึง
   • ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและได้ตรวจปล่อยออกจากท่า ที่ หรือสนามบินที่นำเข้าแล้ว ให้ถือว่า ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่ผู้นำของเข้าในเขตปลอดอากรได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
  2. การนำของออกจากเขตปลอดอากร ของที่จะทำการปล่อยออกจากเขตปลอดอากรเพื่อทำการ ขนย้ายไปยังท่า ที่ หรือสนามบินเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเว้นภาษีอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
   • ให้ผู้ส่งของออกจากเขตปลอดอากรดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรสุดท้ายที่ระบุไว้ว่าจะทำการขนหรือย้ายขนของเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
   • ให้ผู้ส่งของออกจากเขตปลอดอากรส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายสินค้าออกจากเขตปลอดอากรที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำกับการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากรไปยัง ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่จะทำการส่งของออก
  3. ของขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำของที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
   • การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรจัดทำข้อมูลการส่งข้อมูลใบขนสินค้า ขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด ก่อนการขนย้ายของดังกล่าวเข้าไปใน
   • เขตปลอดอากร ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าไปในเขตปลอดอากร (ใบขนฯD) โดยถือเป็นการยื่นเอกสารใบแนบ 4 ใบขนสินค้าขาออกต่อศุลกากรแล้ว
   • การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เขตปลอดอากร ณ เขตปลอดอากร การขนย้ายสินค้าไปยังเขตปลอดอากรให้ผู้ควบคุมยานพาหนะแสดงเลขที่ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าในเขตปลอดอากรที่กำกับของนั้นพร้อมเอกสารใบส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร
   • ในการตรวจสอบสินค้าที่จะนำผ่านเข้าไปในเขตปลอดอากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจตรวจสอบของขาออกที่นำผ่านเข้าในเขตปลอดอากรเป็นครั้งคราว
   • ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวลผลการตัดบัญชีเพื่อรับบรรทุกของที่ส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยอัตโนมัติ
  4. ของขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราช อาณาจักร หรือเพื่อโอนไปยังเขตปลอดอากรอื่น หรือสิทธิยกเว้นอากรอย่างอื่น
   • ให้ผู้นำของออกจากเขตปลอดอากรเป็นผู้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของออกจากเขตปลอด
   • ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร (ใบขนฯ C)
   • การตรวจของตามใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเข้าปลอดอากรต้องดำเนินการก่อนการนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
   • นำของที่ตรวจสอบแล้วออกจากเขตปลอดอากรได้
  5. การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภค หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากรโดยเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
   • ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรซึ่งนำของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อนำเข้ามาในเขตปลอดอากรนั้น เป็นผู้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด
   • แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อขอชำระภาษีอากร ก่อนการบริโภคหรือนำของนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
   • การตรวจสอบของให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
   • เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจพร้อมวันที่ ที่ทำการตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
   • ให้นำของที่ตรวจสอบแล้วไปบริโภคหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆ ได้
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 กันยายน 2560 15:32:08
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ