สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 
พิธีการผู้โดยสาร
รายงานสถิติ
  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 766 เข้าชมเดือนนี้
  • 51,446 เข้าชมทั้งหมด

ข่าวสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 เอกสารกรมสรรพสามิต-กรมศุลกากร ตาม พรบ.สรรพสามิต ปี 256027 กันยายน 2560817
2 โครงการให้บริการรับชำระภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต ที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง 21 มิถุนายน 2562201
3 เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 , 2, 328 กันยายน 2560317
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ eGovernment Forum 201728 กันยายน 2560249
5 เอกสารประกอบการบรรยาย Customs Business Conference28 กันยายน 2560274
6 เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน28 กันยายน 2560344
7 ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 256025 ธันวาคม 2560491
8 นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร12 มกราคม 2561460
9 การประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร12 มกราคม 2561676
10 เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่' วันที่ 31 พฤษภาคม 256027 กันยายน 25601,176
11 ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2561 เรื่อง กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre - Arrival Processing) 19 มกราคม 25611,931
12 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง28 สิงหาคม 2563325
13 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม(ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ครั้งที่ 911 มกราคม 256630
14 การทำลายของกลางและของตกค้าง ครั้งที่ 1/256620 มกราคม 256628
15 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท China Thai Marketing24 มกราคม 256629
16 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางชลิดา พันธ์กระวี) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ 25 มกราคม 256623
17 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกประจำพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (ครอ. สดม.) ครั้งที่ 1/2566 27 มกราคม 256621
18 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สดม. (การฝึกอบรมการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์)24 มกราคม 256614
19 ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้างครั้งที่ 2/25668 กุมภาพันธ์ 256621
20 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการคลังเสบียงทัณฑ์บน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 10 กุมภาพันธ์ 256623
21 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เดินทางเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินไนน์แอร์ เที่ยวบิน AQ1229 เส้นทางการบิน Guangzhou-Donmueang10 กุมภาพันธ์ 256622
22 วันที่ 23-24 ก.พ. 2566 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน (Express Consignment) ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ1 มีนาคม 25669
23 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตปลอดอากรฐานซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3 มีนาคม 25667
24 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีครบรอบการดำเนินงาน 109 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง 8 มีนาคม 25667
25 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม มอบหมายให้นายชวลิต พุฒพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร หัวหน้าคณะทำงาน และคณะเลขานุการคณะทำงาน จัดประชุมดำเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม16 มีนาคม 25661
ผลลัพท์ทั้งหมด 25 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ