สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 
พิธีการผู้โดยสาร
รายงานสถิติ
  • 82 เข้าชมวันนี้
  • 1,113 เข้าชมเดือนนี้
  • 56,345 เข้าชมทั้งหมด

ข่าวสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 เอกสารกรมสรรพสามิต-กรมศุลกากร ตาม พรบ.สรรพสามิต ปี 256027 กันยายน 2560852
2 โครงการให้บริการรับชำระภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต ที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง 21 มิถุนายน 2562222
3 เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 , 2, 328 กันยายน 2560340
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ eGovernment Forum 201728 กันยายน 2560279
5 เอกสารประกอบการบรรยาย Customs Business Conference28 กันยายน 2560304
6 เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน28 กันยายน 2560364
7 ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 256025 ธันวาคม 2560540
8 นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร12 มกราคม 2561496
9 การประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร12 มกราคม 2561716
10 เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่' วันที่ 31 พฤษภาคม 256027 กันยายน 25601,198
11 ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2561 เรื่อง กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre - Arrival Processing) 19 มกราคม 25612,103
12 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง28 สิงหาคม 2563376
13 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม(ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ครั้งที่ 911 มกราคม 256658
14 การทำลายของกลางและของตกค้าง ครั้งที่ 1/256620 มกราคม 256663
15 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท China Thai Marketing24 มกราคม 256647
16 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางชลิดา พันธ์กระวี) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ 25 มกราคม 256682
17 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกประจำพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (ครอ. สดม.) ครั้งที่ 1/2566 27 มกราคม 256640
18 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สดม. (การฝึกอบรมการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์)24 มกราคม 256634
19 ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้างครั้งที่ 2/25668 กุมภาพันธ์ 256655
20 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการคลังเสบียงทัณฑ์บน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 10 กุมภาพันธ์ 256641
21 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เดินทางเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินไนน์แอร์ เที่ยวบิน AQ1229 เส้นทางการบิน Guangzhou-Donmueang10 กุมภาพันธ์ 256640
22 วันที่ 23-24 ก.พ. 2566 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน (Express Consignment) ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ1 มีนาคม 256637
23 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตปลอดอากรฐานซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3 มีนาคม 256631
24 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีครบรอบการดำเนินงาน 109 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง 8 มีนาคม 256634
25 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม มอบหมายให้นายชวลิต พุฒพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร หัวหน้าคณะทำงาน และคณะเลขานุการคณะทำงาน จัดประชุมดำเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม16 มีนาคม 256629
26 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรดน้ำขอพร จากผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล 4 เมษายน 256624
27 ผอ.สดม. มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่4 เมษายน 256627
28 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่จุดตรวจศุลกากรเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และพิธีการศุลกากรขาออก เพื่อตรวจความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์10 เมษายน 256642
29 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม 'สาดสนุกสงกรานต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง' ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 11 เมษายน 256636
30 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 27 มีนาคม 256652
31 การบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว จะมีการย้ายจุดตรวจศุลกากรเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและพิธีการศุลกากรขาออกไปยังอาคารผู้โดยสารที่ Service Hall ชั้น 3 ของท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป21 เมษายน 256629
32 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานการประชุมสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 2/2566 กับหน่วยงานในสังกัด สดม. 10 พฤษภาคม 256627
33 ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้างครั้งที่ 4/25661 มิถุนายน 256655
34 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง มอบกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่หรือกล้องตรวจการณ์ (Body Camera) ให้กับ ส่วนควบคุมทางศุลกากร เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสู12 กรกฎาคม 256623
35 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศทส. และคณะฯ ในการอบรมใช้งานระบบการยืนยันตัวบุคคล (Single Sign-On) โครงการพัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคลรูปแบบ Mobile Application ชื่อว่า Thai Customs Authenticator (TCA) ในวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2566 25 กรกฎาคม 256642
36 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สมาคมส่งเสริมสถานสภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ15 สิงหาคม 256617
37 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท Inventec (Chongqing) Corporation พร้อมคณะ ได้เข้าพบหารือ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 24 สิงหาคม 256625
38 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานการประชุมสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 3/2566 กับหน่วยงานในสังกัด สดม. เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 22 กันยายน 25666
39 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) ร่วมกับผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยา (อย.) และคณะ12 พฤษภาคม 256630
40 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หารือร่วมกับ Mr.Sun JianQin และผู้แทน บริษัท เอส. เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด และลงพื้นที่เยี่ยมชมคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง25 พฤษภาคม 256622
41 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกประจำพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (ครอ. สดม.) ครั้งที่ 2/2566 30 พฤษภาคม 256624
42 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผอ. สดม. และนายคณิศร์ พึ่งกล่อม ผอ. สบศ. ให้การต้อนรับนางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร พร้อมคณะวิทยากรและผู้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปราม 1 มิถุนายน 256629
43 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหน้าสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง9 มิถุนายน 256639
44 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เข้าร่วมประชุม Airline Operators Committee (AOC) Meeting ณ ห้องอโนดาต 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต16 สิงหาคม 256620
ผลลัพท์ทั้งหมด 44 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ