สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 
พิธีการผู้โดยสาร
รายงานสถิติ
  • 10 เข้าชมวันนี้
  • 1,169 เข้าชมเดือนนี้
  • 65,247 เข้าชมทั้งหมด

ข่าวสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 เอกสารกรมสรรพสามิต-กรมศุลกากร ตาม พรบ.สรรพสามิต ปี 256027 กันยายน 2560986
2 โครงการให้บริการรับชำระภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต ที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง 21 มิถุนายน 2562301
3 เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 , 2, 328 กันยายน 2560414
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ eGovernment Forum 201728 กันยายน 2560366
5 เอกสารประกอบการบรรยาย Customs Business Conference28 กันยายน 2560379
6 เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน28 กันยายน 2560438
7 ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 256025 ธันวาคม 2560645
8 นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร12 มกราคม 2561590
9 การประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร12 มกราคม 2561823
10 เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่' วันที่ 31 พฤษภาคม 256027 กันยายน 25601,280
11 ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2561 เรื่อง กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre - Arrival Processing) 19 มกราคม 25612,305
12 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง28 สิงหาคม 2563464
13 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม(ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ครั้งที่ 911 มกราคม 2566137
14 การทำลายของกลางและของตกค้าง ครั้งที่ 1/256620 มกราคม 2566144
15 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท China Thai Marketing24 มกราคม 2566115
16 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางชลิดา พันธ์กระวี) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ 25 มกราคม 2566210
17 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกประจำพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (ครอ. สดม.) ครั้งที่ 1/2566 27 มกราคม 256690
18 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สดม. (การฝึกอบรมการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์)24 มกราคม 2566106
19 ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้างครั้งที่ 2/25668 กุมภาพันธ์ 2566127
20 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการคลังเสบียงทัณฑ์บน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 10 กุมภาพันธ์ 2566113
21 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เดินทางเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินไนน์แอร์ เที่ยวบิน AQ1229 เส้นทางการบิน Guangzhou-Donmueang10 กุมภาพันธ์ 2566114
22 วันที่ 23-24 ก.พ. 2566 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน (Express Consignment) ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ1 มีนาคม 2566117
23 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตปลอดอากรฐานซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)3 มีนาคม 2566104
24 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีครบรอบการดำเนินงาน 109 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง 8 มีนาคม 256695
25 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม มอบหมายให้นายชวลิต พุฒพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร หัวหน้าคณะทำงาน และคณะเลขานุการคณะทำงาน จัดประชุมดำเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม16 มีนาคม 256690
26 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรดน้ำขอพร จากผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล 4 เมษายน 256692
27 ผอ.สดม. มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่4 เมษายน 2566106
28 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ลงพื้นที่จุดตรวจศุลกากรเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และพิธีการศุลกากรขาออก เพื่อตรวจความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์10 เมษายน 2566127
29 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม 'สาดสนุกสงกรานต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง' ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 11 เมษายน 2566102
30 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 27 มีนาคม 2566133
31 การบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว จะมีการย้ายจุดตรวจศุลกากรเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและพิธีการศุลกากรขาออกไปยังอาคารผู้โดยสารที่ Service Hall ชั้น 3 ของท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป21 เมษายน 2566123
32 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานการประชุมสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 2/2566 กับหน่วยงานในสังกัด สดม. 10 พฤษภาคม 2566107
33 ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้างครั้งที่ 4/25661 มิถุนายน 2566147
34 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง มอบกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่หรือกล้องตรวจการณ์ (Body Camera) ให้กับ ส่วนควบคุมทางศุลกากร เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสู12 กรกฎาคม 256694
35 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศทส. และคณะฯ ในการอบรมใช้งานระบบการยืนยันตัวบุคคล (Single Sign-On) โครงการพัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคลรูปแบบ Mobile Application ชื่อว่า Thai Customs Authenticator (TCA) ในวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2566 25 กรกฎาคม 2566191
36 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สมาคมส่งเสริมสถานสภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ15 สิงหาคม 256680
37 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท Inventec (Chongqing) Corporation พร้อมคณะ ได้เข้าพบหารือ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 24 สิงหาคม 256688
38 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานการประชุมสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 3/2566 กับหน่วยงานในสังกัด สดม. เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 22 กันยายน 256697
39 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) ร่วมกับผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยา (อย.) และคณะ12 พฤษภาคม 2566114
40 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หารือร่วมกับ Mr.Sun JianQin และผู้แทน บริษัท เอส. เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด และลงพื้นที่เยี่ยมชมคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง25 พฤษภาคม 256690
41 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกประจำพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (ครอ. สดม.) ครั้งที่ 2/2566 30 พฤษภาคม 256691
42 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผอ. สดม. และนายคณิศร์ พึ่งกล่อม ผอ. สบศ. ให้การต้อนรับนางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร พร้อมคณะวิทยากรและผู้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปราม 1 มิถุนายน 2566101
43 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหน้าสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง9 มิถุนายน 2566100
44 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เข้าร่วมประชุม Airline Operators Committee (AOC) Meeting ณ ห้องอโนดาต 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต16 สิงหาคม 2566101
45 นายคณิศร์ พึ่งกล่อม ผู้อำนวยการส่วนบริการผู้โดยสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและคณะผู้บริหาร สดม. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองและรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง12 ตุลาคม 256698
46 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร12 ตุลาคม 256685
47 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการทางศุลกากร ให้แก่แรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศอิสราเอล ในเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ และสายการบินเอกชน27 ตุลาคม 256693
48 ปรับหลักเกณฑ์การตรวจสินค้าของนักท่องเที่ยว (VAT Refund) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 258)30 พฤศจิกายน 2566130
49 สดม. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 25673 มกราคม 256766
50 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ได้ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สดม.23 กุมภาพันธ์ 256788
51 นายนิติ วิทยาเต็ม รองอธิบดีกรมศุลกากร ตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีนายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ 7 มีนาคม 256736
52 สดม. ส่งมอบของกลาง MODEM ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมชุดตรวจสารเสพติดให้ ตชด. เพื่อใช้ในการปฎิบัติภารกิจในพื้นที่แนวชายแดน31 มกราคม 256758
53 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง และคณะเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากับผู้แทนบริษัท ที่ให้ความสนใจจัดตั้งเขตปลอดอากร และประกอบการขนส่งสินค้าเร่งด่วน ณ สนามบินดอนเมือง13 มีนาคม 256766
54 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา สดม. ตามโครงการ 'ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม' 18 มีนาคม 256729
55 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) เรื่อง การประเมินราคาของกลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินราคาของกลาง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ22 มีนาคม 256722
56 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนท่าอากาศยานดอนเมืองและผู้แทนบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร 22 มีนาคม 256727
57 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (สดม.) ได้มอบหมายให้ส่วนควบคุมทางศุลกากร และคณะทำงานการจัดการความรู้ สดม. จัดกิจกรรม KM โดยดำเนินการจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ โครงสร้างความรับผิดทางอาญา และเกณฑ์การระงับคดี29 มีนาคม 256726
58 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย2567 สรงน้ำพระพุทธรูป และมอบพวงมาลัยให้ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง5 เมษายน 256730
59 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ดำเนินการทำลายของกลางและของตกค้าง จำนวน 10 แฟ้มคดี มูลค่า 251,653.06 บาท โดยวิธีเผาทำลาย14 มีนาคม 256734
60 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง ส่งมอบของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 4 แฟ้มคดีบุหรี่ น้ำหนัก 47.7 กก. มูลค่า 879,806.05 บาท ให้แก่สำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อนำไปหมักเป็นสารตั้งต้นในการไล่แมลงและทำปุ๋ยอินทรีย์ในศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และแปลงขยายพันธุ22 มีนาคม 256746
61 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (สดม.) มอบหมายให้นายสุพรชัย พรนิพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2567 17 เมษายน 256717
62 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (สดม.) มอบหมายให้ นายสุพรชัย พรนิพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีปล่อยแถวการปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย17 เมษายน 256718
63 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผอ.สดม. มอบหมายให้ นางสาวปัญญาพร เอนกพูนสินสุข ภมรพล ผอ.สคศ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและร่วมวางแผนการใช้สุนัขตรวจค้นในภารกิจทางศุลกากร25 เมษายน 256718
64 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผอ. สดม. (ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะทำงานฯ 2 พฤษภาคม 256721
65 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง (สดม.) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปประจำกรมศุลกากรและรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมศุลกากร เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต17 เมษายน 256716
66 นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผอ.สดม. ได้มอบหมายให้ น.ส.ปัญญาพร เอนกพูนสินสุข ภมรพล ผอ.สคศ. และคณะทำงานการจัดการความรู้ สดม. จัดกิจกรรม KM อบรมหัวข้อ 'พัฒนาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การสืบสวน สอบถาม การขยายผลการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้า และส่งออกยาเสพติด...15 พฤษภาคม 256712
ผลลัพท์ทั้งหมด 66 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ